An toàn thông tin

Sử dụng an toàn Microsoft Teams

1. Kiểm soát khách mời và người dùng ẩn danh trong nhóm

Khách mời (Guest User) là người ngoài tổ chức mà được gửi lời mời thông qua email. Sau khi trở thành thành viên trong cuộc họp, khách mời sẽ có quyền được gọi, nhắn tin, họp và chia sẻ các tập tin. Mặt khác, người dùng ẩn danh (Anonymous users) sẽ không có thông tin chi tiết về bản thân và không có thông tin đăng nhập nào được lưu trữ trong Azure AD. Vậy nên nếu muốn hạn chế người dùng ẩn danh tham gia cuộc họp, có thể tắt chức năng “Anonymous users can join a meeting” từ Trung tâm quản trị của Teams.

2. Sử dụng các ID và link khách nhau cho từng phần
Để bảo vệ cuộc họp trên Teams, người dùng nên đảm bảo rằng mỗi phần trong
cuộc họp sẽ được tạo một meeting riêng với ID riêng.

3. Thiết lập cài đặt đối với người dùng trong cuộc họp
Có một vài chức năng cuộc họp trên Microsoft Teams. Điều này phụ thuộc vào người tổ chức cuộc họp, có thể chọn hoặc để họ thoát khỏi sảnh chờ (mục Lobby trong Ms Teams) và để họ chờ cho đến khi có người cho phép họ tham gia vào cuộc họp. Trên MS Teams còn có chức năng cho Caller, người dùng có thể để họ tự động rời khỏi sảnh Lobby và nhận thông báo khi mà họ tham gia hoặc rời cuộc họp. Đối với chức năng Present, người dùng có thể cho phép tất cả mọi người hoặc lựa chọn từng đối tượng tham gia vào cuộc họp.

Nguồn: Cẩm nang bảo đảm an toàn thông tin trong đại dịch COVID-19 của Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng Quốc Gia (NCSCvn)

Author

admin